Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubojnie
Chrzest św.

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO:

1. Rodzice mają się zatroszczyć, aby chrzest dziecka odbył się w pierwszych tygodniach życia, a gdy życiu dziecka zagraża niebezpieczeństwo – jak najszybciej.

2. Chrzest dziecka ma się odbyć w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców dziecka. Jeśli rodzice chcą ochrzcić swoje dziecko w innej parafii powinni podać powód takiej decyzji. Jeśli rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii muszą przedstawić pisemną zgodę własnego proboszcza.

3. Do godnego ochrzczenia dziecka wymaga się, “aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie” (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan.868 § 2).

4. Chrzest zgłasza matka, ojciec lub prawny opiekun dziecka. W kancelarii należy przedstawić:
a) odpis aktu urodzenia dziecka z USC;
b) świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeśli ślub odbył się w innej parafii);
c) zaświadczenie o chrzestnych od ich własnego proboszcza, że mogą pełnić obowiązek chrzestnych (jeśli mieszkają w innej parafii).

5.Wymagania, aby ktoś mógł pełnić obowiązek chrzestnego:
a) ukończone 16 lat;
b) katolik, bierzmowany, który prowadzi życie zgodnie z zasadami wiary i obowiązku, który ma przyjąć;
c) młodzież szkolna przedstawia zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę.

6.O dopuszczeniu do godności rodzica chrzestnego decyduje proboszcz parafii podczas osobistej rozmowy z zainteresowanymi.

7. Chrzest osoby dorosłej odbywa się po odpowiednim pouczeniu o prawdach wiary i obowiązkach chrześcijańskich oraz po przejściu praktyki życia chrześcijańskiego w katechumenacie.


WARUNKI, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ RODZICE CHRZESTNI WEDŁUG KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO: 

Kanon 872
Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kanon 873
Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kanon 874
Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2. ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3.jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem, i to jedynie jako świadek chrztu!

Liturgia
Msze święte
Niedziela i uroczystości:
800, 930 (Lubojenka), 1100, 1600

Dni powszednie:
Poniedziałek: godz. 800
Wtorek - sobota: godz. 1700
Kancelaria
Do odwołania kancelaria czynna jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym!

W nagłych wypadkach proszę dzwonić pod nr: 663 587 287

email: kancelaria @ parafialubojna.pl
Konto bankowe
Parafialne konto bankowe:
17 1020 1664 0000 3502 0617 1724

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubojnie
ul. Strażacka 2, Lubojna
42-233 Mykanów
tel. (34) 328 96 15